Physician.vn

Vietnamist Physician

(Formerly the Vietnamese Physician Community)

Tên miền danh hiệu dành cho những bác sĩ tại Vietnamist.com thể hiện năng lực và lòng tự hào dân tộc trên các website với tên miền YourCVname.Physician.vn

A domain for physicians at Vietnamist.com demonstrate competence and national pride on websites with the domain name YourCVname.Physician.vn

Physician.vn là một tên miền danh hiệu dành cho các bác sĩ ưu tú của Vietnamist.com thể hiện năng lực và lòng tự hào dân tộc của mình trên các website với tên miền quốc gia Việt Nam YourCVname.Physician.vn luôn tồn tại vĩnh viễn mà không cần gia hạn. Ví dụ:

Khi những người bác sĩ ưu tú ấy 'ký tên' bằng tên miền danh hiệu trên thay cho chức danh truyền thống tức là họ đang góp phần xây dựng uy tín cho bác sĩ Việt Nam bằng chính năng lực và uy tín của họ. 

Vui lòng đăng ký tên miền danh hiệu này tại cup.Physician.vn